Câu đối: Thô căn luỹ nguyệt, khổ thái trường kì, bối thiên diện địa chi lao, bố khố thảo hài bần lê thứ ...

 

粗根累月苦菜長期背天面地之勞

布褲草鞋貧黎庶

美酒連年佳肴繼日玩水遊山之樂

羅衣玉帶富宰臣

Thô căn luỹ nguyệt, khổ thái trường kì, bối thiên diện địa chi lao,

 bố khố thảo hài bần lê thứ

Mỹ tửu liên niên, giai hào kế nhật, ngoạn thuỷ du sơn chi lạc,

la y ngọc đái phú tể thần

                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                 Quy Nhơn 29/5/2022

Previous Post Next Post