Câu đối: Tâm tàng quỷ kế, phúc trữ gian mưu, lợi kỉ tổn nhân chân ác tặc .....

 

心藏詭計腹貯奸謀利己損人真惡賊

手執公權口傳王法肥私害眾的凶徒

 

Tâm tàng quỷ kế, phúc trữ gian mưu, lợi kỉ tổn nhân chân ác tặc

Thủ chấp công quyền, khẩu truyền vương pháp, phì tư hại chúng đích hung đồ

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 22/5/2022

 

Previous Post Next Post