Câu đối: Cúc mạo nghiêm sương, thu chí hoa hoàng diệp lục .....

 


菊冒嚴霜秋至花黃葉綠

松凌虛碧冬來榦實枝榮

Cúc mạo nghiêm sương, thu chí hoa hoàng diệp lục

Tùng lăng hư bích, đông lai cán thực chi vinh 

                                                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 20/5/2022

Previous Post Next Post