Dịch thuật: Vãn Ngân hà hề tẩy đao cung (443) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

VÃN NGÂN HÀ HỀ TẨY ĐAO CUNG (443)

挽銀河兮洗刀弓

Kéo nước sông Ngân xuống rửa sạch đao cung

          Vãn Ngân hà 挽銀河/挽银河: Kéo nước sông Ngân xuống, cũng nói là “vãn Thiên hà” 挽天河.

          Trong bài Tẩy binh mã 洗兵马 của Đỗ Phủ 杜甫có câu:

An đắc tráng sĩ vãn Thiên hà

Tịnh tẩy giáp binh trường bất dụng

安得壮士挽天河

净洗甲兵长不用

(Làm sao có được tráng sĩ kéo nước sông Ngân xuống

Rửa sạch binh khí mãi mãi không dùng đến nữa)

          Cụm từ “vãn Ngân hà” 挽银河 thường thấy trong thi từ cổ Trung Quốc. 

          Trong bài Trưởng nhân thi 长人诗 của Hồ Trọng Cung 胡仲弓 thời Tống có câu:

Thủ vãn Ngân hà thuỷ

 Lai quyên y thượng trần

手挽银河水

来涓衣上尘

(Lấy tay kéo nước sông Ngân xuống

 Rửa sạch bụi trần bám trên áo)

Trong bài Kí mộng 记梦của Lục Du 陆游 thời Tống có câu:

Bất tri tận vãn Ngân hà thuỷ

Tẩy đắc bình sinh tập khí vô

不知尽挽银河水

洗得平生习气无

(Không biết kéo hết nước sông Ngân xuống

Có rửa được tập khí trong đời không)

          Và trong bài từ Thọ Triệu Tào Giới Am 寿赵漕介庵 theo điệu Thuỷ điệu ca đầu 水调歌头 của Tân Khí Tật 辛弃疾 thời Tống cũng có câu:

Văn đạo Thanh đô đế sở

Yếu vãn Ngân hà tiên lãng

Tây bắc tẩy Hồ sa

闻道清都帝所

要挽银河仙浪

西北洗胡沙

(Nghe nói triều đình

Muốn kéo nước sông Ngân xuống

Rửa sạch bụi Hồ nơi tây bắc)

Câu 443 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Nước duyềnh Hán việt đòng rửa sạch (381)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Nước NGÂN hán VÁC đòng rửa sạch

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 01/4/2022

Previous Post Next Post