Câu đối: Đức bị ngũ hồ, Thuận Tế linh quang chiêu vạn đại .....

 


德被五湖順濟靈昭萬代

恩霑四海湄洲顯迹著千秋

Đức bị ngũ hồ, Thuận Tế linh quang chiêu vạn đại

Ân triêm tứ hải, Mi Châu hiển tích trứ thiên thu 

                                                                        (Nhân ngày vía Thiên Hậu Thánh Mẫu 23/3)

                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                             Quy Nhơn 23/4/2022

Previous Post Next Post