Câu đối: Ác tặc đồng khoa, uổng pháp tham tang phao hậu lạc .....

 


惡賊同科枉法貪贓拋後樂

奸臣不異操權受賄棄先憂

Ác tặc đồng khoa, uổng pháp tham tang phao hậu lạc

Gian thần bất dị, thao quyền thụ hối khí tiên ưu 

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 16/4/2022

Previous Post Next Post