Dịch thuật: Hà hạnh Kì Môn phong nhẫn trung (432) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HÀ HẠNH KÌ MÔN PHONG NHẪN TRUNG (432)

何幸期門鋒刃中

Làm sao may mắn được làm cận vệ chốn Kì Môn 

          Kì môn 期門/期门: Danh xưng hộ vệ cấm quân thời Tây Hán, thiết lập vào năm Kiến Nguyên 建元 thứ 3 đời Hán Vũ Đế 汉武帝, địa vị gần với Lang quan 郎官, cầm vũ khí, theo hoàng đế xuất hành. Thời Hán Vũ Đế, chọn con nhà bình dân của 6 quận Lũng Tây 陇西, Thiên Thuỷ 天水, An Định 安定, Bắc Địa 北地, Thượng Quận 上郡, Tây Hà 西河tổ thành. Khi Vũ Đế vi hành, những vệ sĩ này cầm vũ khí theo hộ vệ, nhân hẹn nhau ở điện môn, cho nên gọi là “Kì Môn” 期门.

          Trong Hán thư – Địa lí chí hạ 汉书 - 地理志下có ghi:

          Hán hưng, lục quận lương gia tử tuyển cấp Vũ Lâm, Kì Môn, dĩ tài lực vi quan, danh tướng đa xuất yên.

          汉兴, 六郡良家子选给羽林, 期门, 以材力为官, 名将多出焉.

          (Nhà Hán hưng thịnh, chọn con em bình dân của 6 quận cung cấp cho Vũ Lâm quân, Kì Môn quân, họ làm quan bằng chính tài sức năng lực của mình, đa phần danh tướng xuất phát từ đây)

https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%9F%E9%97%A8/657040

Câu 432 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Mũi đòng bác đòi lần hăm hở (369)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Mũi đòng VÁC đòi lần hăm hở 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 24/3/2022

Previous Post Next Post