Dịch thuật: Chỉ phạ quân tâm như lưu quang (356) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

CHỈ PHẠ QUÂN TÂM NHƯ LƯU QUANG (356)

只怕君心如流光

Chỉ sợ lòng chàng như anh sáng 

          Lưu quang 流光

- Chỉ ánh sáng. Như ở bài Thất ai thi 七哀詩của Tào Thực 曹植 trong Văn tuyển 文選 có câu:

Minh nguyệt chiếu cao lâu

Lưu quang chính bồi hồi

明月照高樓

流光正徘徊

(Trăng rọi chiếu nơi lầu cao

Ánh sáng chuyển dời bất định)

- Chỉ ánh trăng chuyển động theo sóng nước. Như trong bài Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦  của Tô Thức 蘇軾có câu:

Quế trạo hề lan tưởng, kích không minh hề tố lưu quang.

桂棹兮兰槳, 擊空明兮泝流光

(Chèo quế hề thuyền lan, khuấy động ánh trăng đang trôi theo làn sóng)

- Chỉ thời gian. Như ở bài Cổ phong 古風của Lí Bạch 李白:

Thệ xuyên dữ lưu quang

Phiêu hốt bất tương đãi

逝川与流光

飘忽不相待

(Nước chảy cùng với thời gian

Trôi đi không hề chờ đợi con người)

- Chỉ ân huệ đức trạch hoặc thanh danh lưu truyền cho đời sau. Như trong Cốc Lương truyện – Hi Công thập ngũ niên 穀梁傳 - 僖公十五年có câu:

Đức hậu giả lưu quang, đức bạc giả lưu ti

德厚者流光, 德薄者流卑

          (Người có phẩm đức cao thượng, thanh danh lưu truyền đến các đời con cháu; còn người có đạo đức thấp kém, chỉ lưu truyền điều tồi tệ)

          https://www.moedict.tw/%E6%B5%81%E5%85%89

          Trong Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn, “lưu quang” ở đây chỉ ánh sáng.

Câu 356 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lòng chảng lẩn thẩn e tà bóng dương (304)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 03/01/2022 

Previous Post Next Post