Dịch thuật: Điểu Nguy sơn, Tiểu Thứ sơn, Đại thứ sơn (Sơn hải kinh)

 

 

鸟危山  小次山  大次山

西南二百里, 曰鸟危之山. 其阳多磬石, 其阴多檀, , 其中多女床. 鸟危之水出焉, 西流注于赤水, 其中多丹粟.

又西四百里, 曰小次之山. 其上多白玉, 其下多赤铜. 有兽焉, 其状如猿, 而白首赤足, 名曰朱厌, 见则大兵.

又西三百里, 曰大次之山. 其阳多垩 (1), 其阴多碧, 其兽多㸲牛, 麢羊.

                                        (山海经 - 西山经)

ĐIỂU NGUY SƠN  TIỂU THỨ SƠN  ĐẠI THỨ SƠN

          Tây nam nhị bách lí, viết Điểu Nguy chi sơn. Kì dương đa khánh thạch, kì âm đa đàn , chử, kì trung đa nữ sàng. Điểu Nguy chi thuỷ xuất yên, tây lưu chú vu Xích thuỷ, kì trung đa đan túc.

          Hựu tây tứ bách lí, viết Tiểu Thứ chi sơn. Kì thượng đa bạch ngọc, kì hạ đa xích đồng. Hữu thú yên, kì trạng như viên, nhi bạch thủ xích túc, danh viết Chu yếm, hiện tắc đại binh.

          Hựu tây tam bách lí, viết Đại Thứ chi sơn. Kì dương đa ác, kì âm đa bích, kì thú đa tác ngưu (*), linh dương.

                                                       (Sơn hải kinh – Tây sơn kinh)

Chú của nguyên tác

1- Ác (è): Một loại đất có màu có thể bôi lên người để trang sức, có các màu như đỏ, trắng, xanh, vàng v.v…

Chú của người dịch

*- Tác ngưu 㸲牛: Tên một loại bò

          ĐIỂU NGUY SƠN  TIỂU THỨ SƠN  ĐẠI THỨ SƠN

          Lại hướng về phía tây nam 200 dặm, có Điểu Nguy sơn. Phía nam của núi có nhiều khánh thạch, phía bắc của núi có nhiều cây đàn, cây chử, trong núi mọc nhiều cỏ nữ sàng. Sông Điểu Nguy phát nguyên từ núi này, sau đó chảy về hướng tây rồi đổ vào sông Xích, trong sông Điểu Nguy có nhiều hạt túc, lớn nhỏ như viên đan sa.

          Lại hướng về phía tây 400 dặm, có Tiểu Thứ sơn. Trên núi có nhiều bạch ngọc, dưới núi có nhiều xích đồng. Trong núi có loài thú, hình trạng giống con vượn nhưng đầu có sắc trắng, chân có sắc đỏ, tên của nó là Chu yếm, nó xuất hiện là có chiến tranh lớn.

Lại hướng về phía tây 300 dặm, có Đại Thứ sơn. Phía nam của núi có nhiều đất ác, phía bắc của núi có nhiều ngọc bích, trong núi có nhiều tác ngưu  (*) và linh dương.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 16/12/2021

Nguyên tác

ĐIỂU NGUY SƠN  TIỂU THỨ  SƠN  ĐẠI THỨ SƠN

鸟危山 小次山  大次山

Trong quyển

SƠN HẢI KINH

山海经

Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)

Previous Post Next Post