Dịch thuật: Hận vô tiên tử trịch cân phù (346) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HẬN VÔ TIÊN TỬ TRỊCH CÂN PHÙ (346)

恨無仙子擲巾符

Giận mình không có bùa ném khăn như tiên tử 

          Trịch cân phù 擲巾符/掷巾符: Bùa ném khăn, tức “Trịch cân vi kiều”  掷巾为桥(Ném khăn hoá thành chiếc cầu), điển xuất từ câu chuyện của Thôi Sinh 崔生.

          Trong Đường khuyết sử 唐阙史của Cao Ngạn Lâm 高彦林 thời Ngũ Đại có chép câu chuyện:

         " Thôi Sinh 崔生vào trong núi gặp được tiên nữ kết làm phu thê. Lâu ngày mới trở về nhà, được tặng cho lá bùa ẩn hình. Thôi Sinh bèn lén vào cung cấm bị thuật sĩ biết được, đuổi theo rất gắt. Thôi Sinh đào thoát vào trong núi, thuật sĩ đuổi đến nhà. Cách khe suối Thôi Sinh thấy vợ mình bèn nói rõ sự tình. Người vợ liền lấy khăn vấn đầu ném ra, hoá thành chiếc cầu vồng ngũ sắc. Thôi Sinh qua khỏi thì cầu biến mất, vị thuật sĩ đuổi theo không kịp."

http://www.zhscwx.com/diangu/87491.html

Câu 346 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Khăn gieo cầu nào được thấy tiên (294)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 24/12/2021

Previous Post Next Post