Câu đối: Bỉnh chức cư cao, tụ quần tác nghiệt, .......

 

秉職居高聚群作孽萬惡無所不為欺天罔民惹鬼神之共憤

操權坐上合眾謀奸千言無條不詐損人利己令天地之不容 

Bỉnh chức cư cao, tụ quần tác nghiệt, vạn ác vô sở bất vi, khi thiên võng dân, nhạ quỷ thần chi cộng phẫn

Thao quyền toạ thượng, hợp chúng mưu gian, thiên ngôn vô điều bất trá, tổn nhân lợi kỉ, linh thiên địa chi bất dung

                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                                       Quy Nhơn 22/12/2021

Previous Post Next Post