Câu đối: Xử cao lâu, thực mĩ vị, bất thời chung nhật hoan du, yến tịch du triêu chi dật lạc ...

 


處高樓食美味不時終日歡愉宴夕遊朝之逸樂

居陋屋咬菜根累月窮年艱苦背天面地之辛勤 

Xử cao lâu, thực mĩ vị, bất thời chung nhật hoan du, yến tịch du triêu chi dật lạc

Cư lậu ốc, giảo thái căn, luỹ nguyệt cùng niên gian khổ, bối thiên diện địa chi tân cần 

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 24/11/2021

Previous Post Next Post