Câu đối: Thực tiến khẩu khai, hổ báo tùng lai tất nhục ...

 


食進口開虎豹從來必肉

蔭垂身臥豺狼一向非簾 

Thực tiến khẩu khai, hổ báo tùng lai tất nhục

Ấm thuỳ thân ngoạ, sài lang nhất hướng phi liêm

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 07/11/2021

Previous Post Next Post