Câu đối: Tài sơ trí thiển, thực nhược hổ, tố nhược miêu, chúng nhân ki trào tự tại. Hậu kiểm ...

 

才疏智淺食若虎做若貓眾人譏嘲自在厚臉

品賤行庸說如龍潛如鱔天下談笑從容腆顏 

Tài sơ trí thiển, thực nhược hổ, tố nhược miêu, chúng nhân ki trào tự tại. Hậu kiểm.

Phẩm tiện hạnh dung, thuyết như long, tiềm như thiện, thiên hạ đàm tiếu thung dung. Thiển nhan. 

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 27/11/2021

 

Previous Post Next Post