Câu đối: Phẩm tiện khước vị cao, kiềm lê chi đại hoạ ...

 

品賤卻位高黔黎之大禍

功輕而祿厚社稷之巨災 

Phẩm tiện khước vị cao, kiềm lê chi đại hoạ

Công khinh nhi lộc hậu, xã tắc chi cự tai

                                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                                     Quy Nhơn 22/11/2021

 

Previous Post Next Post