Câu đối: Nguy nguy đại thự, hoạ đống điêu lương .....

 


危危大署畫棟雕梁收藏爾俸爾祿

陋陋寒門繩樞甕牖付出民膏民脂 

Nguy nguy đại thự, hoạ đống điêu lương, thu tàng nhĩ bổng nhĩ lộc

Lậu lậu hàn môn, thằng xu ung dũ, phó xuất dân cao dân chi

                                                                         Huỳnh Chương Hưng

                                                                        Quy Nhơn 02/11/2021

Previous Post Next Post