Dịch thuật: Tất suất sổ thanh nguyệt (259) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TẤT SUẤT SỔ THANH NGUYỆT (259)

蟋蟀數聲月

Dưới trăng vài tiếng dế kêu

Câu 259 này theo cách viết “Tất suất sổ thanh vũ” 蟋蟀数声 (Trong cơn mưa vài tiếng dế kêu) trong bài Đạo phùng quá quân đầu túc sơn tự 道逢过军投宿山寺của Chân Sơn Dân 真山民  thời Tống.

Cùng đồ dục yên vãng

Bạc mộ thử tương đầu

Tất suất sổ thanh vũ

Ba tiêu nhất tự thu

Hương quan lai chẩm bạn

Thời sự thướng mi đầu

Trường thán vi tăng hảo

Kim phùng cánh thuyết sầu

穷途欲焉往

薄暮此相投

蟋蟀数声雨

芭蕉一寺秋

乡关来枕畔

时事上眉头

长叹为僧好

今逢更说愁

(Muốn đi nhưng đã cùng đường)

Chiều tối cùng ghé lại nơi đây

Trong cơn mưa vài tiếng dế kêu

Hàng chuối quanh chùa đã vào thu

Quê nhà đến bên gối mộng

Việc đời khiến phải chau mày

Cứ than rằng được làm tăng là tốt

Nhưng nay gặp nhau lại càng bày tỏ mối u sầu)

http://www.guoxuedashi.net/shici/162500c.html

Câu 259 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Và tiếng dế nguyệt rơi trước ốc (221)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

VÀI tiếng dế, nguyệt SOI trước ốc  

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 04/10/2021

Previous Post Next Post