Dịch thuật: Lang quân khứ hề thuỳ vi dung (274) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LANG QUÂN KHỨ HỀ THUỲ VI DUNG (274)

郎君去兮誰為容

Chàng đã đi rồi, thiếp giờ trang điểm cho ai

          Câu này điển xuất từ bài Bá hề 伯兮 phần Vệ phong 衛風 trong Kinh Thi, nói lên nỗi lòng nhớ chồng của thiếu phụ. Bài thơ có 4 chương, mỗi chương 4 câu. Chương 2 viết rằng:

Tự bá chi đông

Thủ như phi bồng

Khởi vô cao mộc

Thuỳ đích vi dung

自伯之東

首如飛蓬

豈無膏沐

誰適為容

(Từ khi chàng đi về phía đông

Đầu tóc thiếp rối bời như cỏ bồng

Há thiếp thiếu phấn sáp để trang điểm

Bởi giờ không có chàng, thiếp trang điểm cho ai đây.)

          (“Thi kinh” Đài Loan - Trí dương xuất bản xã ấn hành, 2004)

          “Bá” là từ mà thời cổ người vợ xưng hô với chồng. “Chi” ở đây có nghĩa là đi. “Bồng” là loại cỏ dại mọc thành bụi, sau khi khô gió thổi đến, cỏ bay xoay vòng. “Đích” là vui lòng, hài lòng. “Vi dung” 為容 là trang điểm. Câu “Thuỳ đích vi dung” 誰適為容này là đảo trang câu “Vi dung đích thuỳ” 為容適誰 có nghĩa là trang điểm để làm cho ai vui lòng.

http://chengyu.zzstep.com/mingju_content.php?classid=725&contentid=14248

Câu 274 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai (236)

                                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 10/10/2021

Previous Post Next Post