Câu đối: Thượng hạ tề tâm, tẩu cẩu phi thời cấp trở ...

 


上下齊心走狗非時急阻

東西無路飛禽何處能容 

Thượng hạ tề tâm, tẩu cẩu phi thời cấp trở

Đông tây vô lộ, phi cầm hà xứ năng dung

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 02/10//2021

 

Previous Post Next Post