Câu đối: Loạn bang nhiễu chúng, tụ đảng kết bằng, khốc ngược vô điều bất tác ...

 

亂邦擾眾聚黨結朋酷虐無條

枉法貪贓收財斂物邪媚無所不為

Loạn bang nhiễu chúng, tụ đảng kết bằng, khốc ngược vô điều bất tác

Uổng pháp tham tang, thu tài liễm vật, tà mị vô sở bất vi

                                                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 14/10//2021

Previous Post Next Post