Câu đối: Khẩu xảo ngôn điêu, bất đoạn dụng văn loạn pháp .....

 


口巧言刁不斷用文亂法

心驕氣傲無休以武攘民

Khẩu xảo ngôn điêu, bất đoạn dụng văn loạn pháp

Tâm kiêu khí ngạo, vô hưu dĩ vũ nhương dân

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                                              Quy Nhơn 05/10//2021

Previous Post Next Post