Câu đối: Diện khổng tề toàn, chỉ tích nhân đầu thú não ...

 


面孔齊全只惜人頭獸腦

身材健備可悲虎性狼心 

Diện khổng tề toàn, chỉ tích nhân đầu thú não

Thân tài kiện bị, khả bi hổ tính lang tâm

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                                              Quy Nhơn 10/10//2021

 

Previous Post Next Post