Dịch thuật: Tối khổ thị, thiên lí Hoàng Hoa thú (170) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TỐI KHỔ THỊ, THIÊN LÍ HOÀNG HOA THÚ (170)

最苦是千里黃花戌

Khổ nhất chính là những người làm lính thú chốn Hoàng Hoa xa ngàn dặm 

          Hoàng Hoa 黄花: Có lẽ ở đây chỉ Hoàng Hoa Lĩnh trường thành 黄花岭长城. Hoàng Hoa Lĩnh trường thành ở cửa bắc của kinh sư, phía tây bắc Quan Trấn 关镇 của huyện thành Hoài Nhu 怀柔 29 cây số, cách Bắc Kinh 北京 60 cây số. Toàn bộ chiều dài của Hoàng Hoa Lĩnh trường thành là 12,4 cây số, được bắt đầu xây sựng vào thời Bắc Tề, hiện tồn là đoạn kiến trúc của thời Minh. Thời cổ địa vị chiến lược của Hoàng Hoa Lĩnh trường thành cực kì quan trọng, từng là quan tái quân sự trọng yếu trong lịch sử, cũng là một trong những nơi có cảnh quan hiểm yếu của Vạn lí trường thành.

https://baike.baidu.com/item/%E9%BB%84%E8%8A%B1%E5%B2%AD%E9%95%BF%E5%9F%8E/10176809

Câu 171 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Xót người nương chốn Hoàng hoa dặm dài (152) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 02/9/2021

Previous Post Next Post