Dịch thuật: Tối khổ thị, liên niên tử tái nhân (170) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

TỐI KHỔ THỊ, LIÊN NIÊN TỬ TÁI NHÂN (170)

最苦是連年紫塞人

Khổ nhất chính là những người liền nhiều năm ở nơi biên tái 

          Tử tái 紫塞: Chỉ Trường thành, hoặc vùng biên tái phương bắc. Thôi Báo 崔豹đời Tấn trong Cổ kim chú – Đô ấp 古今注 - 都邑 viết rằng:

          Tần trúc Trường thành, thổ sắc giai tử, Hán tái diệc nhiên, cố xưng tử tái yên.

秦筑长城, 土色皆紫, 汉塞亦然, 故称紫塞焉

          (Nhà Tần xây Trường thành, sắc đất đều có màu tía, biên tái đời Hán cũng như thế, cho nên gọi là tử tái)

          Trong Vu thành phú 芜城赋 của Bảo Chiếu 鲍照 đời Tống có câu:

Nam trì Thương Ngô Trướng Hải, bắc tẩu tử tái Nhạn Môn

南驰苍梧涨海,北走紫塞雁门

          (Phía nam thông đến Thương Ngô Nam Hải, phía bắc chạy đến Trường thành Nhạn Môn quan)

          Và trong bài Biên tướng 边将 của La Nghiệp 罗邺 đời Đường cũng có câu:

Nhược vô tử tái yên trần sự

Thuỳ thức thanh lâu ca vũ nhân

若无紫塞烟尘事

谁识青楼歌舞人

(Nếu không có chiến tranh nơi biên tái

Thì ai biết được người ca múa chốn thanh lâu)

https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%AB%E5%A1%9E/8030817

Câu 170 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Xót người lần lữa ải xa (151) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 01/9/2021

Previous Post Next Post