Dịch thuật: Liêm trung toạ, dạ lai tâm sự chỉ đăng tri (231) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LIÊM TRUNG TOẠ, DẠ LAI TÂM SỰ CHỈ ĐĂNG TRI (231)

簾中坐夜來心事只燈知

Ngồi trong rèm, đêm đến chỉ có đèn biết được nỗi niềm tâm sự 

          Câu này lấy ý từ bài Tặng biệt 赠别 của Đỗ Mục 杜牧đời Đường:

Đa tình khước tự tổng vô tình

Duy giác tôn tiền tiếu bất thành

Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt

Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh

多情却似总无情

唯觉樽前笑不成

蜡烛有心还惜别

替人垂泪到天明

(Đa tình mà rốt cuộc như lại vô tình

Chỉ biết trước li rượu muốn cười mà cười không được

Ngọn nến có lòng nên nó cũng cảm thương cho sự chia li

Thay người nhỏ lệ cho đến khi trời sáng)

http://www.exam58.com/tsmj/4377.html

Câu 231 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Trong rèm dường đã có đèn biết chăng  (196) 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 20/9/2021

Previous Post Next Post