Dịch thuật: Lấy lịch sử làm gương soi

 

LẤY LỊCH SỬ LÀM GƯƠNG SOI

          Tiêu Hà 萧何dâng lời can ngăn, muốn Cao Tổ 高祖 đem vườn Thượng Lâm 上林khai khẩn thành dân điền, Cao Tổ cả giận nói rằng:

        - Tướng quốc nhận nhiều tài vật của bọn thương nhân nên mới vì bọn họ mà thỉnh cầu ta!

          Bèn hạ lệnh bắt Tướng quốc giao cho Đình uý trị tội.

          Mấy ngày sau, Vương Vệ uý 王卫尉vào hầu Cao Tổ, hỏi rằng:

          - Bệ hạ vì sao mà trị tội Tướng quốc?

          Cao Tổ nói rằng:

          - Ta nghe nói Lí Tư 李斯 làm Thừa tướng, việc nào tốt thì quy về cho hoàng đế, việc nào xấu thì quy về cho bản thân mình. Nay Tướng quốc nhận  nhiều tài vật của bọn thương nhân, vì dân mà thỉnh cầu để lấy lòng dân, cho nên đã cho hạ ngục.

          Vương Vệ uý nói rằng:

          - Tướng quốc quản lí nhân sự trong thiên hạ, nếu việc có lợi cho dân thì thỉnh cầu bệ hạ, đó là chức trách của Tướng quốc, có gì mà không được? Sao bệ hạ lại hoài nghi Tướng quốc nhận tài vật của thương nhân? Huống hồ bệ hạ kháng cự nhiều năm với Sở, Trần Hi 陈豨, Kình Bố 黥布mưu phản, bệ hạ đích thân đem binh chinh phạt, lúc đó, Tướng quốc trấn thủ quan trung, nếu như Tướng quốc cử động, thì quan trung không thuộc sở hữu của bệ hạ, Tướng quốc lúc đó không mưu phản thế thì nay sao lại tham tài vật của người khác? Huống hồ triều Tần vì không chịu nghe điều sai của mình nên mất thiên hạ, Lí Tư chia lỗi với Tần Vương, sao đủ có hiệu quả? Bệ hạ hà tất hoài nghi Tướng quốc như thế.

          Cao Tổ cuối cùng cảm hối, thế là phái người truyền lệnh xá miễn cho Tiêu Hà, phục nhậm chức Tướng quốc.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 09/9/2021

Nguồn

TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN

增广贤文

Thanh . Chu Hi Đào 周希陶  tu đính

Nam Kinh: Giang Tô Phụng Hoàng mĩ thuật xuất bản xã. 2015

Previous Post Next Post