Câu đối: Mạo sủng tham vinh ....

 


冒寵貪榮終局隻身已矣

愛財慕利到頭一命鳴呼

Mạo sủng tham vinh, chung cục chích thân dĩ hĩ

Ái tài mộ lợi, đáo đầu nhất mệnh ô hô

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 11/9//2021

Previous Post Next Post