Câu đối: Liêm Lạc thiên niên tùng bách mậu .....

 

濂洛千年松柏茂

關閩萬載蕙蘭香

Liêm Lạc thiên niên tùng bách mậu

Quan Mân vạn tải huệ lan hương

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 28/9//2021

 

Previous Post Next Post