Câu đối: Kinh bang bất loại, hoạ cập lê nguyên .....

 


經邦不類禍及黎元本自金魚腦眾

濟世無方殃延黔首原來土塊頭多 

Kinh bang bất loại, hoạ cập lê nguyên, bản tự kim ngư não chúng

Tế thế vô phương, ương diên kiềm thủ, nguyên lai thổ khối đầu đa

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 24/9//2021

Previous Post Next Post