Câu đối: Kiềm thủ tận bi thanh, cư cao tất nhục ...

 


黔首盡悲聲居高必辱

黎元咸菜色處上當輕

Kiềm thủ tận bi thanh, cư cao tất nhục

Lê nguyên hàm thái sắc, xử thượng đương khinh

                                                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                                                          Quy Nhơn 02/9/2021

 

Previous Post Next Post