Câu đối: Côn trượng tàn phong, hạo hạo mãn đình ưng dữ khuyển ...

 

棍杖殘風浩浩滿庭鷹與犬

劍刀剎氣騰騰塞院豹和狼 

Côn trượng tàn phong, hạo hạo mãn đình ưng dữ khuyển

Kiếm đao sát khí, đằng đằng tắc viện báo hoà lang

                                                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                 Quy Nhơn 30/9//2021

Previous Post Next Post