Dịch thuật: Công danh bách mang lí (116) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

CÔNG DANH BÁCH MANG LÍ (116)

功名百忙裏

Công danh có được trong trăm nỗi gian lao

           Tiết Ngang Phu 薛昂夫 đời Nguyên có tản khúc Tái hồng thu . Công danh vạn lí mang như Yến 塞鴻秋 - 功名万里忙如燕, châm biếm những người ra vẻ tư văn nho nhã, nhưng khẩu thị tâm phi.

Công danh vạn lí mang như yến

Tư văn nhất mạch vi như tuyến

Quang âm thốn khích lưu như điện

Phong sương lưỡng mẫn bạch như luyện

Tận đạo tiện hưu quan

Lâm hạ hà tằng kiến

Chí kim tịch mịch Bành Trạch huyện

功名万里忙如燕

斯文一脉微如线

光音寸隙流如电

风霜两鬓白如练

尽道便休官

林下何曾见

至今寂寞彭泽县

(Vì công danh mà cả ngày bận rộn như chim yến lo xây tổ

Truyền thống văn nhã thoát tục đã yếu mền như sợi tơ

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nhanh như chớp điện

Mái tóc trải phong sương giờ trắng như tơ

Hết thảy đều nói là từ chức không làm quan nữa

Thế mà có gặp người nào ẩn cư trong rừng sâu đâu

Đến nay chỉ có Huyện lệnh Bành Trạch là một mình cô độc)

https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%9E%E9%B8%BF%E7%A7%8B%C2%B7%E5%8A%9F%E5%90%8D%E4%B8%87%E9%87%8C%E5%BF%99%E5%A6%82%E7%87%95/637781

Câu 116 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Hội công danh trăm đường nhục nhã (109)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

ÁNG công danh trăm đường RỘN RÃ

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 09/8/2021

Previous Post Next Post