Câu đối: Cư cao háo du chi bối .....

 

居高好諛之輩善毀之人故布衣浮沉大海

處下受苦之徒挨飢之眾由玉帶飄拂閑雲 

Cư cao háo du chi bối, thiện huỷ chi nhân, cố bố y phù trầm đại hải

Xử hạ thụ khổ chi đồ, ai cơ chi chúng, do ngọc đới phiêu phất nhàn vân

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                              Quy Nhơn 20/8/2021

Previous Post Next Post