Câu đối: Thị thế lăng dân .....

 


恃勢凌民天惊地駭屠伯苻生俱一現

狂權逼眾鬼哭神憂苟晞白起又同來

 

Thị thế lăng dân, thiên kinh địa hãi, Đồ Bá Phù Sinh câu nhất hiện

Cuồng quyền bức chúng, quỷ khốc thần ưu, Cẩu Hi Bạch Khởi hựu đồng lai

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 03/7/2021

Previous Post Next Post