Dịch thuật: Vân thanh dữ sơn thương (61) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

VÂN THANH DỮ SƠN THƯƠNG (61)

雲青與山蒼

Mây xanh cùng với núi xanh

          Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然 thời Đường có bài Tống hữu nhân chi kinh 送友人之京, viết rằng:

Quân đăng thanh vân khứ

Dư vọng thanh sơn quy

Vân sơn tùng thử biệt

Lệ thấp bệ la y

君登青雲去

予望青山歸

雲山從此別

淚濕薜蘿衣

(Anh bước lên mây xanh đi

Tôi nhìn núi xanh trở về

Mây và núi từ đây từ biệt

Nước mắt thấm ướt áo bệ la)

- Đăng thanh vân khứ 登青雲去: bước lên mây xanh đi, ý nói lên kinh thành làm quan.

- Vọng thanh sơn quy 望青山歸: ý nói lui về núi rừng ẩn cư.

- Bệ la y 薜蘿衣: “Bệ la” là hợp xưng cây bệ lệ 薜荔 và cây tùng la 松蘿. Bệ la y ví y phục của ẩn sĩ.

http://blog.udn.com/TztzaiMaster/127876865

          Theo ý riêng, câu 61 này, tác giả Đặng Trần Côn chỉ mượn “thanh vân” (vân thanh) và “thanh sơn” (sơn thương) với ý là từ biệt, không liên quan gì đến việc làm quan và ẩn cư.

Câu 61 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Tuôn màu mây biếc phơi ngần non xanh (56)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Tuôn màu mây biếc, TRẢI ngần non xanh 

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 27/6/2021

Previous Post Next Post