Dịch thuật: Quân phi tráng phục hồng như hà (41) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

QUÂN PHI TRÁNG PHỤC HỒNG NHƯ HÀ (41)

君披壯服紅如河

Chàng khoác tráng phục sắc đỏ như ráng trời

           “Hà” là ráng trời, thường thấy lúc mặt trời mới mọc hoặc mới lặn có màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Trong thơ cổ Trung Quốc, thường dùng “hà y” 霞衣 để ví y phục tươi đẹp, rực rỡ. Như:

Hà y hà cẩm thiên ban trạng

Vân phong vân tụ bách trùng sinh

霞衣霞锦千般状

云峰云岫百重生

(Áo ráng trời, gấm ráng trời muôn ngàn kiểu dáng

Đỉnh núi mây tụ, hang động mây luồn tầng tấng lớp lớp sinh ra)

(Đường - Lí Hiển 李显: Thạch Tông 石淙)

Chủ nhân bạch phát tuyết hà y

Tùng gian lưu ngã đàm huyền ki

主人白发雪霞衣

松间留我谈玄机

(Chủ nhân tóc bạc trắng như tuyết mặc áo màu ráng trời

Giữ ta lại bên gốc tùng bàn đạo lí huyền diệu)

(Đường - Lí Gia Hựu 李嘉祐: Đề Trương Công động 题张公洞)

Hà y ngọc bội khứ phiêu phiêu

Khống hạc tiên nhân bất khả chiêu

霞衣玉佩去飘飘

控鹤仙人不可招

(Mặc áo màu ráng trời đeo ngọc bội bay nhẹ nhàng

Tiên nhân cưỡi hạc không thể vời tới)

(Tống - Dương Văn 杨雯: Ngọc sơn 玉山)

          Theo ý riêng, với câu “Quân phi tráng phục hồng như hà”, tác giả Đặng Trần Côn đã liên tưởng đến “hà y” này.

Bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển in chữ này, bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là chữ này, và cả câu phiên âm là:

Quân phi trang phục hồng như hà

君披裝服紅如霞

Đúng ra phải là chữ như trong bản của Vân Bình Tôn Thất Lương (hà y 霞衣). Ở đây tôi giữ nguyên chữ Hán và cách phiên trong bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển.

Câu 41 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm trong Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển là:

Áo chàng đỏ tựa SƯƠNG pha (39)

Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Áo chàng đỏ tựa RÁNG pha

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 15/6/2021

Previous Post Next Post