Dịch thuật: Khẩu nhược huyền hà (Thành ngữ)

 

KHẨU NHƯỢC HUYỀN HÀ

口若悬河

MIỆNG NÓI THAO THAO NHƯ THÁC ĐỔ 

Giải thích: Huyền hà 悬河: thác nước. Nói năng giống như thác nước đổ thao thao bất tuyệt. Hình dung giỏi ăn nói, giỏi biện luận.

Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh đẳng 房玄龄等: Tấn thư – Quách Tượng truyện 晋书 - 郭象传 

          Đời Tấn có một đại học vấn gia, tên là Quách Tượng 郭象, tự Tử Huyền 子玄. Ông từ nhỏ đã có tài học, đối với những hiện tượng phát sinh trong cuộc sống thường ngày ông đều lưu tâm quan sát đồng thời suy nghĩ kĩ về đạo lí của nó. Về sau, ông yêu thích học thuyết Lão Tử 老子 và Trang Tử 庄子, nên chuyên tâm nghiên cứu.

          Học thuyết Lão Trang nói chung tương đối khó hiểu, nhưng ông lại hứng thú không thấy mệt nhọc. Đương thời nhiều người đương quyền muốn mời ông ra làm quan, nhưng ông đều từ tạ, chỉ lấy việc nghiên cứu học vấn và đàm luận triết lí làm niềm vui, sau ông cũng giữ chức Hoàng môn Thị lang. Nhưng ông không hề lấy việc lấy đó làm vui, chỉ là xem làm quan là bậc cấp để nghiên cứu học vấn và phát biểu luận văn.

          Nhân vì tri thức của ông rất phong phú, có thể nói một cách rõ ràng đạo lí của sự tình, một khi ông đã đàm luận, thì vui thích phát huy kiến giải của mình, cho nên Thái uý Vương Diễn 王衍 thường xưng tụng ông rằng:

          Thính Quách Tượng thuyết thoại, như huyền hà tả thuỷ, chú nhi bất kiệt.

          听郭象说话, 如悬河泻水, 注而不竭

          (Nghe Quách Tượng nói chuyện, như thác nước tuôn chảy, đổ xuống mãi không cạn.)

                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                             Quy Nhơn 16/6/2021

Nguyên tác Trung văn

KHẨU NHƯỢC HUYỀN HÀ

口若悬河

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004  

Previous Post Next Post