Câu đối: Xử Lộc đài chi thượng, lạc kỉ đa tai.....

 
處鹿臺之上己多哉棟柱狂狼之害

居廟宇之高憂民欠矣垣墻社鼠之

 

Xử Lộc đài chi thượng, lạc kỉ đa tai, đống trụ cuồng lang chi hại

Cư miếu vũ chi cao, ưu dân khiếm hĩ, viên tường Xã thử chi nguy

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                                             Quy Nhơn 17/6/2021

Previous Post Next Post