Dịch thuật: Tảo tuyết phanh trà (Thường dụng điển cố)

 

TẢO TUYẾT PHANH TRÀ

扫雪烹茶 

          Hình dung hứng thú cao nhã của văn nhân.

          Điển xuất từ Tống . Hoàng Đô Phong Nguyệt chủ nhân . 皇都风月主人: Lục song tân thoại 绿窗新话 quyển hạ.

          Học sĩ Đào Cốc 陶穀 đời Tống từng mua được một ca kĩ của nhà Đảng Thái uý 党太尉. Một hôm trời đổ tuyết nhiều, Đào Cốc sai ca kĩ lấy nước từ tuyết nấu trà, để ngắm cảnh tuyết rơi. Ông nói với cô ấy rằng:

          - Nhà Đảng Thái uý chắc không có cảnh này.

          Ca kĩ đáp rằng:

          - Ông ấy là người thô tục, chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc, làm gì biết được cảnh này.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 09/5/2021

Nguồn

THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ

常用典故

Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍

Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005

Phụ lục của người dịch

          Trong Lục song tân thoại 绿窗新话 quyển hạ dẫn câu chuyện trong Tương giang cận sự 湘江近事:

          Đào Cốc học sĩ, thường mãi đắc Đảng Thái uý cố kĩ. Quá Định Đào, thủ tuyết thuỷ phanh đoàn trà, vị kĩ viết: “Đảng Thái uý gia ưng bất thức thử?” Kĩ viết: “Bỉ thô nhân dã, an đắc thử cảnh, đản năng tiêu kim noãn trướng hạ, thiển châm đê xướng, ẩm dương cao mĩ tửu nhĩ.” Cốc quý kì ngôn.

          陶穀学士, 尝买得党太尉家故妓. 过定陶, 取雪水烹团茶, 谓妓曰: 党太尉家应不识此?妓曰: 彼粗人也, 安有此景, 但能销金暖帐下, 浅斟低唱, 饮羊羔美酒耳.” 愧其言.

          (Học sĩ Đào Cốc thời Tống, từng mua được một ca kĩ của nhà Thái uý Đảng Tiến 党进. Trên đường đi ngang qua Định Đào, Đào Cốc lấy nước từ tuyết để nấu trà, hỏi ca kĩ rằng: “Nhà Đảng Thái uý có lẽ không biết cảnh này?” Ca kĩ đáp rằng: “Ông ấy là người thô tục, làm sao biết được việc phong nhã này, đến mùa đông chỉ biết ở trong màn ấm dát vàng, từ từ uống rượu nghe tiếng hát du dương, uống toàn dương cao mĩ tửu.” Đào Cốc nghe qua cảm thấy hổ thẹn về việc đó.)

 http://www.mmlishi.com/diangu/45894.html

Previous Post Next Post