Dịch thuật: Lạp lạp tinh kì xuất tái sầu (14) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

LẠP LẠP TINH KÌ XUẤT TÁI SẦU (14)

獵獵旌旗出塞愁

Cờ bay rợp rợp kéo ra nơi biên tái, nhìn thấy mà u sầu

          Lạp lạp 獵獵  (đọc đúng là “liệp liệp”): Gió thổi vù vù.

          Liệp liệp tinh kì獵獵旌旗: Cũng được nói là “Tinh kì liệp liệp” 旌旗獵獵, gió thổi mạnh, cờ bay rợp rợp, thường được dùng để biểu thị khí thế hăng hái của quân sĩ.

          Trong bài từ Hà diệp quy du 荷叶龟游 theo điệu Trú cẩm đường 昼锦堂 của Tống Tự Tốn 宋自逊 đời Tống có câu:

Hận bất minh triêu xuất tái

Liệp liệp tinh kì

恨不明朝出塞

獵獵旌旗

(Hận sáng sớm mai không ra trận

Cờ rợp rợp bay trong gió)

          Và trong Hiệp lộ sơn hành tức sự 峡路山行即事 của Viên Thuyết Hữu 袁说友 đời Tống có câu:

Tinh kì liệp liệp hiểu vân phong

Phác diện thanh vi phá ngọ hồng

旌旗猎猎晓云风

扑面清微破午烘

(Cờ rợp rợp bay trong gió mây buổi sớm

Gió mát phả vào mặt, phá tan cái oi bức buổi trưa)

          Tác giả Đặng Trần Côn đã liên tưởng đến cụm từ “Liệp liệp tinh kì” này.

          - Chữ trong Khang Hi tự điển bính âm là liè, phiên thiết là 良涉 (LƯƠNG THIỆP), 力涉 (LỰC THIỆP), như vậy âm đọc là LIỆP. (trang  674)

          - Chữ trong Khang Hi tự điển bính âm là , phiên thiết là 盧盍 (LƯ HẠP), 力合 (LỰC HẠP), như vậy âm đọc là LẠP. (trang 964)

(Hán ngữ Đại từ điển xuất bản xã, 2002, trang 674, 964)

          - Trong Hán Việt tự điển của Thiều Chửu, chữ có âm đọc là LIỆP; chữ có âm đọc là LẠP.

- Từ điển Hán Việt văn ngôn dẫn chứng của Nguyễn Tôn Nhan chữ có âm là LẠP, còn thường đọc là LIỆP; chữ có âm là LẠP.

          Như vậy chữ đọc đúng là LIỆP (獵獵 liệp liệp). Ở đây tôi giữ nguyên cách phiên trong bản Chinh phụ ngâm Hán Nôm hợp tuyển và bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là “lạp lạp”.

Bản“Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm đã diễn Nôm cả hai câu 14, 15 là:

Bóng cờ tiếng trống xa xa (15)

Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng (16)

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 29/5/2021

Previous Post Next Post