Dịch thuật: Giữa đường dầu thấy bất bằng mà tha (2430) ("Truyện Kiều")

 

GIỮA ĐƯỜNG DẦU THẤY BẤT BẰNG MÀ THA (2430)

          Thiên Vi chính 为政 trong Luận ngữ 论语có câu:

          Tử viết: Phi kì quỷ nhi tế chi, siểm dã. Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã.

          子曰: 非其鬼而祭之, 谄也. 见义不为, 无勇也.

          (Khổng Tử bảo rằng: Không phải quỷ thần mình phải cúng tế mà đi cúng tế đó là nịnh. Gặp việc nghĩa cần phải ra tay mà không ra tay đó là không có dũng khí)

          (Độc đổng Khổng Tử 读懂孔子. Chủ biên: Lữ Song Ba 吕双波, Điền Hồng Giang 田洪江. Nội Mông Cổ đại học xuất bản xã, 2006).

Anh hùng tiếng đã gọi rằng

Giữa đường dầu thấy bất bằng mà tha

(“Truyện Kiều” 2429 - 2430)

 Xét: Theo ý riêng, câu 2429 và 2430 trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du lấy ý từ câu “Kiến nghĩa bất vi vô dũng dã” ở thiên Vi chính trong Luận ngữ.

Bản “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, câu 2430 là:

Giữa đường DẪU thấy bất BÌNH mà tha

                                                    (Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 10/3/2021

           

Previous Post Next Post