Dịch thuật: Sự sư chi nhẫn (kì 1) (Nhẫn kinh)

事师之忍

(其一)

父生师教, 然后成人. 事师之道, 同乎事亲.

                                                                                                  (忍经)

SỰ SƯ CHI NHẪN

(kì nhất)

Phụ sinh sư giáo, nhiên hậu thành nhân.  Sự sư chi đạo, đồng hồ sự thân.

                                                                                        (Nhẫn kinh)

SỰ SƯ CHI NHẪN

(kì 1)

          Cha mẹ sinh ra ta, thầy dạy bảo ta, sau đó mới có thể trưởng thành. Đạo thờ thầy cũng ngang bằng như đạo thờ cha mẹ.

Chú của nguyên tác

          Trong Quốc ngữ - Tấn ngữ 国语 - 晋语 có chép, Loan Cộng Tử 栾共子nói rằng: “Cuộc đời của một con người dựa vào ba loại người, nhưng lấy một loại thái độ để đối đã họ. Cha mẹ sinh ra ta, thầy dạy bảo ta, vị quân chủ cung cấp nuôi dưỡng ta. Không có cha mẹ thì không thể nói có ta; không có sự cung dưỡng thì ta không thể trưởng thành; không có sự dạy bảo, không biết bản thân phải làm người như thế nào. Cho nên cần phải dùng một loại thái độ để đối đãi cha mẹ, đối đãi thầy và đối đãi vị quân chủ.”

Yếu nghĩa

          Con người ai cũng đều do cha mẹ sinh ra, nhưng có sự dạy bảo của thầy mới trưởng thành. Cho nên thờ thầy cũng ngang bằng như thờ cha mẹ. Phải tôn kính thầy, nghe lời dạy bảo của thầy, theo sự chỉ dạy đó mà học tập, mà lập thân hành sự. 

                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 28/01/2021

Nguồn        

ĐẠO ĐỨC KINH

道德经

(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳

                                                          Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã 

Previous Post Next Post