Câu đối: Hạo nhật tây quy .....

 


皓日西歸末法空門呈鬼使

慈雲北入逆常古剎現魔僧 

Hạo nhật tây quy, mạt pháp không môn trình quỷ sứ

Từ vân bắc nhập, nghịch thường cổ sát hiện ma tăng

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng

                                                                                                Quy Nhơn 18/12/2020

Previous Post Next Post