Dịch thuật: Duy dân sở chỉ: nguyền rủa Ung Chính bị chặt đầu

 

DUY DÂN SỞ CHỈ: NGUYỀN RỦA UNG CHÍNH BỊ CHẶT ĐẦU 

          Năm Ung Chính 雍正 thứ 4 (năm 1726), Tra Tự Đình 查嗣庭 làm quan chủ khảo kì thi hương ở Giang Tây 江西, từ trong Thi kinh 诗经 dẫn dụng câu “duy dân sở chỉ” 维民所止 làm đề thi, kết quả bị người khác vu cáo, “duy” “chỉ” chính là “ung chính” 雍正 cắt bỏ đi phần trên, điều này ngầm chỉ muốn chặt đầu Ung Chính. Kì thực, Tra Tự Đình căn bản không ra đề thi đó, đề thi mà ông ta ra có nhiều tranh nghị nhất đó là lấy từ câu “Chính đại nhi thiên địa chi tình khả kiến hĩ” 正大而天地之情可见矣 trong Dịch kinh 易经, tiếp đó lại dẫn dụng câu “Bách thất doanh chỉ, phụ tử ninh chỉ” 百室盈止, 妇子宁止 trong Thi kinh诗经. Hai câu này vốn không có quan hệ, nhưng trước “chính” sau “chỉ”  khiến Ung Chính chợt nhớ tới Uông Cảnh Kì 汪景琪 – người mà vừa bị mình tru sát vào năm ngoái. Uông Cảnh Kì từng tuyên dương bản thân ông khi nghiên cứu niên hiệu hoàng đế phát hiện một quy luật: phàm trong niên hiệu có chữ “chính” đều không có kết cục tốt đẹp, kết quả là đắc tội với thiên tử Ung Chính đương triều, cuối cùng Ung Chính hạ lệnh chặt đầu ông ta để thị chúng.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 08/11/2020

Nguồn

HOẠT TẠI ĐẠI THANH

活在大清

Tác giả: Mao Soái 毛帅

Thành Đô: Tứ Xuyên nhân dân xuất bản xã, 2018

Previous Post Next Post