Dịch thuật: Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài (2170) ("Truyện Kiều")

 

CÔN QUYỀN HƠN SỨC, LƯỢC THAO GỒM TÀI (2170)

          Lược thao: tức Tam lược Lục thao 三略六韬, tên hai bộ sách binh pháp thời cổ của Trung Quốc.

          Tam lược 三略: cũng xưng là Hoàng Thạch Công tam lược 黄石公三略, là trứ tác quân sự nổi tiếng thời cổ của Trung Quốc, thuộc binh thư của Đạo gia, tương truyền tác giả là Đạo gia ẩn sĩ Hoàng Thạch Công 黄石公 đầu đời Hán. Tam lược phân làm thượng lược 上略, trung lược 中略, hạ lược 下略, tổng cộng hơn 3800 chữ.

          Lục thao 六韬: cũng xưng là Thái Công lục thao 太公六韬, Thái Công binh pháp 太公兵法, là bộ phận binh pháp trong điển tịch “Thái Công” 太公 nổi tiếng của Hoàng Lão Đạo gia thời Tiên Tần, là bộ phận tổ thành trọng yếu của di sản văn hoá quân sự cổ điển Trung Quốc. Nội dung của nó rất rộng, tư tưởng tinh thâm, là sự thể hiện tập trung tinh hoa tư tưởng quân sự cổ đại Trung Quốc. Tương truyền Lục thao do Khương Thái Công Lã Vọng 姜太公吕望 biên soạn, nhưng từ đời Tống đến nay có nhiều người chất nghi. Lục thao phân ra lấy làm văn , võ , long , hổ , báo , khuyển làm tiêu đề, mối loại một quyển, tổng cộng 60 quyển, gần 2 vạn chữ.

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AD%E9%9F%AC%C2%B7%E4%B8%89%E7%95%A5/7165010?fromtitle=%E5%85%AD%E9%9F%AC%E4%B8%89%E7%95%A5&fromid=4439903

Đường đường một đấng anh hào

Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.

(“Truyện Kiều” 2169 – 2170)

Lược thao: Lược là “tam lược” tức là “ba biện pháp”, thao là “lục thao” nghĩa là “sáu cách thức”, tên hai quyển sách binh pháp thời cổ. Lược thao hay thao lược là chỉ phương pháp dùng binh. Đây chỉ Từ Hải có tài năng quân sự.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 26/11/2020

Previous Post Next Post