Dịch thuật: Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia (1768) ("Truyện Kiều")

 

TIỂU THƯ PHẢI BUỔI MỚI VỀ NINH GIA (1768)

          Ninh gia: Về lại nhà thăm cha mẹ. Có lúc cũng được dùng như “quy ninh” 歸寧 chỉ con gái đã lấy chồng về thăm lại cha mẹ. “Quy ninh” xuất xứ từ chương 3 bài Cát đàm 葛覃 phần Chu Nam 周南 trong Kinh thi.

Ngôn cáo Sư thị

Ngôn cáo ngôn quy

Bạc ô ngã tư

Bạc hoán ngã y

Hạt hoán hạt phủ

Quy ninh phụ mẫu

言告師氏

言告言歸

薄汙我私

薄浣我衣

害浣害否

歸寧父母

Nói cho quản gia biết

Rằng ta muốn về nhà thăm cha mẹ

Vò sạch áo trong của ta,

 Giặt sạch áo ngoài của ta

(Đồ nào giặt, đồ nào không cần giặt

Để mặc về thăm cha mẹ)

http://www.chinesewords.org/poetry/104-814.html

Rạng ra gửi đến xuân đường

Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia

(“Truyện Kiều” 1497 – 1498)

Những là nương náu qua thì

Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia

(“Truyện Kiều” 1767 – 1768)

Ninh gia: Về thăm nhà.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Thi Cát đàm: Quy ninh phụ mẫu.

          詩葛覃: 歸寧父母

          (Kinh Thi thơ Cát đàm: Về thăm cha mẹ)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)  

Xét: Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, câu 1497 là:

Rạng MAI gửi đến THUNG đường 

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                  Quy Nhơn 30/9/2020

 

Previous Post Next Post