Câu đối: Quyền trọng lễ khinh .....

權重禮輕善智賢言俱缺
位高品賤庸才巧辯有餘

Quyền trọng lễ khinh, thiện trí hiền ngôn câu khuyết
Vị cao phẩm tiện, dung tài xảo biện hữu dư

                                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                                              Quy Nhơn 02/9/2020
Previous Post Next Post