Dịch thuật: Nhạc Phi tinh trung báo quốc (tiếp theo)NHẠC PHI TINH TRUNG BÁO QUỐC
(tiếp theo)

          Cao Tông sau khi nhận được mật tấu của Nhạc Phi lại càng tán thưởng tấm lòng trung trinh của Nhạc Phi, ban cho ông hàm Thiếu Bảo 少保 đồng thời nhậm chức Chiêu thảo sứ 招讨使  lộ Hà Nam, Hà Bắc. Qua mấy ngày, tướng lĩnh các lộ mà Nhạc Phi phái xuất liên tục báo tiệp. Đại quân Nhạc Phi đóng tại Dĩnh Xương 颍昌, tướng lĩnh các lộ chia binh xuất chiến, Nhạc Phi thống lĩnh khinh kị trấn thủ Yển Thành 郾城 (nay thuộc Hà Nam), thế binh mạnh mẽ không ai đương lại.
          Thống soái quân Kim là Ngột Truật 兀术 triệu tập Long Hổ đại vương 龙虎大王 tướng lĩnh thương nghị, muốn dụ binh mã Nhạc Phi đến, sau đó dốc sức đánh một trận. Nhạc Phi hàng ngày phái binh khiêu chiến, đồng thời chửi mắng dụ địch. Ngột Truật cả giận, hội hợp Long Hổ đại vương龙虎大王, Cái Thiên đại vương 盖天大王 cùng binh mã của Hàn Thường 韩常 tiến đến Yển Thành. Nhạc Phi sai con là Nhạc Vân 岳云 thống lĩnh kị binh xông thẳng vào quân địch. Nhạc Vân và quân Kim khổ chiến mấy chục hiệp, thây quân Kim chất đầy đồng. Nguyên trước đó, Ngột Truật có một đội quân hùng mạnh tinh nhuệ, thân mặc giáp, dùng dây thừng liên kết lại, cứ 3 kị làm thành một, gọi là “quải tử mã” 拐子马, quân Tống không cách nào chống lại. Trong trận này, Ngột Truật phái 15.000 “quải tử mã” tham gia chiến trận. Nhạc Phi báo cho bộ binh, tay cầm “ma trát đao” 麻扎刀, ở phía sau địch chỉ cần cúi thấp đầu chặt chân ngựa. “Quải tử mã” vốn 3 người kết liền nhau, một con ngựa ngã, hai con còn lại cũng sẽ ngã theo. Và như thế quan quân ra sức giết địch, đánh bại “quải tử mã”. Ngột Truật đau lòng nói:
          Từ vùng đất phát nguyên khởi binh, quân ta nhờ “quải tử mã” mà giành thắng lợi, nay toàn bộ đã tiêu hết.
          Sau khi Yển Thành thắng lợi, Nhạc Phi chuẩn bị vượt Hoàng hà, ra sức khôi phục trung nguyên, nhưng Tể tướng triều Nam Tống là Tần Cối秦桧 lại muốn lấy Hoài hà 淮河làm ranh giới, để vùng phía bắc Hoài hà cho quân Kim, tấu thỉnh Cao Tông lệnh cho Nhạc Phi ban sư hồi triều.
          Nhạc Phi dâng tấu:
          Quân Kim thế lực đã suy yếu, toàn bộ lương thực khí giới trong quân đã mất, liều chết tháo chạy vượt Hoàng hà , hào kiệt các nơi tranh nhau giết địch, sĩ khí đang cao, chính là thời cơ rất tốt để khôi phục trung nguyên, cơ không thể để mất, thời không thể trở lại.
          Tần Cối biết chí Nhạc Phi muốn khôi phục trung nguyên, khó mà ngăn cản, thế là hạ lệnh cho bộ của Trương Tuấn 张浚, Dương Nghi Trung 杨沂中ban sư trước tiên, sau đó dâng tấu, Cao Tống cho Nhạc Phi quân đội cô lẻ không thể lưu lại nơi đó lâu dài, bèn hạ lệnh ban sư, chỉ trong một ngày mà phát ra 12 đạo kim bài thúc giục.
          Nhạc Phi vừa phẫn uất vừa căm giận, hướng về phía đông khóc và bái lạy, nói rằng:
          Nỗ lực 10 năm của chúng ta, bị huỷ trong phút chốc.
          Nhạc Phi bất đắc dĩ triệt quân, dân chúng níu ngựa lại khóc nói rằng:
          Chúng tôi đội bát hương, vận chuyển lương thảo nghinh đón quan quân giết giặc, quân Kim đều biết. Nay tướng quân thoái binh, quân Kim nhất định sẽ quay lại, chúng tôi sẽ bị chết dưới tay quân Kim.
          Nhạc Phi cũng khóc, lấy chiếu thư của triều đình cho mọi người thấy, nói rằng:
          Tôi nào dám chống lại mệnh lệnh của triều đình mà tự ý lưu lại.
          Trong phút chốc tiếng khóc rân trời.
          Sau khi ban sư hồi triều, Nhạc Phi bị giải trừ hết binh quyền, cùng với con là Nhạc Vân bị gán tội danh “mưu phản” bắt giam vào ngục.
Nhạc Phi tinh trung báo quốc, một đời quang minh lỗi lạc, trước lúc lâm chung chỉ viết 8 chữ lớn:
Thiên nhật chiêu chiêu, thiên nhật chiêu chiêu!
天日昭昭,天日昭昭
          Ngày 29 tháng Chạp năm đó (năm 1142 – ND), danh tướng ái quốc anh dũng kháng Kim cuối cùng bị gian thần Tần Cối gán tội danh “mạc tu hữu” 莫须有 (có lẽ có) sát hại khi chỉ vừa mới 39 tuổi, Nhạc Vân đồng thời bị hại khi chỉ mới 23 tuối.   (hết)

Phụ lục của người dịch
Nhạc Phi 岳飞 (1103 – 1142): tự Bằng Cử 鹏举, người Thang Âm 汤阴 Tương Châu 相州 (nay là huyện Thang Âm汤阴 tỉnh Hà Nam 河南), danh tướng kháng Kim thời Nam Tống và cũng là quân sự gia, chiến lược gia, anh hùng dân tộc, thư pháp gia, thi nhân. Nhạc Phi được xếp hàng đầu trong “Trung hưng tứ tướng” 中兴四将 thời Nam Tống, 3 người còn lại là: Trương Tuấn 张浚, Hàn Thế Trung 韩世中, Lưu Quang Thế 刘光世.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 23/8/2020

TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post