Dịch thuật: Dã tâm Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết

DÃ TÂM TƯ MÃ CHIÊU, NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐỀU BIẾT

          Tư Mã Chiêu 司马昭là con thứ của Tư Mã Ý 司马懿 thời Tam Quốc, phụ thân của Tư Mã Viêm 司马炎 -  hoàng đế khai quốc triều Tây Tấn. Sau khi cha và anh mất, Tư Mã Chiêu kế thừa quyền lực, trở thành quyền thần trọng yếu của Tào Nguỵ. “Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri” 司马昭之心, 路人皆知 (lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết) nói một cách hình tượng dã tâm soán vị của Tư Mã Chiêu đã hiển lộ rõ ràng.

          Năm 220, con của Nguỵ Vương Tào Tháo 曹操 là Tào Phi 曹丕đăng cơ, đổi quốc hiệu là Nguỵ , sử xưng Nguỵ Văn Đế 魏文帝. Sau khi Tào Phi mất, Phụ chính đại thần Tư Mã Ý 司马懿 trên thực tế nắm giữ chính quyền Tào Nguỵ. Sau khi Tư Mã Ý mất, con là Tư Mã Sư 司马师 phế Thiếu đế Tào Phương 曹芳, người bất mãn đối với mình, lập con của Định Hải Vương Tào Lâm 定海王曹霖là Tào Mao 曹髦 làm Đế, đồng thời tiếp tục nắm đại quyền, từng bước thanh trừ thế lực Tào thị.
          Năm 255, Tư Mã Sư mất, em là Tư Mã Chiêu 司马昭 kế nhậm chức Đại tướng quân 大将军, chưởng quản Thượng thư sự nghi 尚书事宜, càng thêm hoành hành không kiêng kị. Năm 260, Tư Mã Chiêu tự phong Tướng quốc 相国, chính quyền Tào Nguỵ đối mặt với nguy cơ sắp diệt vong. Tào Mao đã trưởng thành không cam chịu làm bù nhìn dưới tay Tào thị. Một ngày nọ, Tào Mao triệu tập mấy vị đại thần: Thị trung Vương Thẩm 王沈, Thượng thư Vương Kinh 王经, Tán kị thường thị Vương Nghiệp 王业, nói rằng:
          - Dã tâm của Tư Mã Chiêu, ngay cả người đi đường cũng biết rõ. Ta không thể ngồi yên đợi sự sỉ nhục bị phế truất. Nay muốn cùng với các khanh thảo phạt y.
          Tào Mao từ trong ngực lấy ra chiếu thư thảo tặc đã viết sẵn, ném xuống đất, muốn cùng với Tư Mã thị một mất một còn. Vương Thẩm, Vương Nghiệp là vây cánh của Tư Mã Chiêu, hai người thấy thế, liền ngầm báo tin cho Tư Mã Chiêu.
          Tào Mao một mình tập hợp cấm vệ quân trong cung cùng thị tùng thái giám, giương cờ gióng trống từ trong cung xuất phát. Tào Mao giơ cao bảo kiếm, đích thân đứng trên xe chỉ huy. Tâm phúc của Tư Mã Chiêu là Giả Sung 贾充 đem một đội binh sĩ đến, chặn đường Tào Mao. Bộ hạ của Giả Sung là Thành Tế 成济 nắm cây trường mâu đâm Tào Mao. Tào Mao bị trúng nơi ngực ngã xuống xe mà chết.
          Tư Mã Chiêu nghe tin liền đến, giả vờ như không biết tình hình, ôm lấy thi thể Tào Mao mà khóc. Lúc bấy giờ rất nhiều đại thần đề xuất muốn báo thù cho Tào Mao, trừng trị hung thủ. Tư Mã Chiêu không muốn giết Giả Sung, bèn lấy danh nghĩa Thái hậu ra một đạo chiếu thư, gán cho Tào Mao nhiều tội trạng, biếm làm thứ nhân, dùng tang lễ của bách tính mà an táng. Nhưng các đại thần vẫn còn nhiều nghị luận, Tư Mã Chiêu thấy không thể thi hành bèn lấy tội trạng sát hại Nguỵ chúa gán cho Thành Tế, định tội danh đại nghịch bất đạo, chém hết cả nhà.
          Tư Mã Chiêu trừ khử xong Tào Mao, từ trong đám con cháu đời sau của Tào Tháo chọn lấy Tào Hoán 曹奂 mới 15 tuổi tiếp nhận hoàng vị, tức Nguỵ Nguyên Đế 魏元帝. Trải qua sự biến đó, Tập đoàn Tư Mã thị đã công kích triệt để tập đoạn Tào thị, nắm chắc đại quyền quân chính phương bắc.

Phụ lục
ÂM MƯU GIA TƯ MÃ CHIÊU
          Thời đại Tư Mã Chiêu 司马昭 sinh sống là trung và hậu kì Tam Quốc. Lúc bấy giờ, quốc lực Tào Nguỵ ngày càng lớn mạnh, Thục Hán Và Đông Ngô ngày càng suy yếu, xu thế thống nhất thiên hạ chia ba chân vạc trước đó đã dần rõ. Lúc Tư Mã Chiêu còn trẻ từng nhiều lần theo cha giao chiến với nước Thục, lập được một số chiến công. Sau khi Tư Mã Chiêu kế thừa quyền lực của cha và anh, đã tiến một bước trừ khử những kẻ chống đối mình, đả kích chính quyền Tào Nguỵ, trên thực tế trở thành kẻ khống chế chính quyền Tào Nguỵ Năm 263, Tư Mã Chiêu phái Chung Hội 钟会, Đặng Ngải 邓艾, Chư (Gia) Cát Tự 诸葛绪 3 lộ binh mã diệt Thục, cùng năm ấy được phong làm Tấn Công 晋公. Năm 264, gia phong Tấn Vương 晋王, năm sau bệnh và qua đời. Tư Mã Chiêu lúc còn sống, tuy chưa thay Tào Nguỵ xưng Đế, nhưng đã đặt cơ sở vững chắc cho con của ông là Tư Mã Viêm 司马炎 xưng Đế và thống nhất thiên hạ.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 04/8/2020

Nguyên tác Trung văn
TƯ MÃ CHIÊU CHI TÂM, LỘ NHÂN GIAI TRI
司马昭之心, 路人皆知
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 4)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post