Dịch thuật: Nguồn gốc họ Hạ (Bách gia tính)

NGUỒN GỐC HỌ HẠ

          Về nguồn gốc họ (tính) Hạ chủ yếu có 2 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Khương , là họ mà vì tị huý tên của đế vương nên đổi.
         Thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công 齐桓公 (tính Khương ) có tằng tôn tên Khánh Phong 庆封, nhân vì loạn đã chạy đến nước Ngô, đời sau truyền đến Khánh Thuần 庆纯 là tằng tôn của Nhữ Âm Hầu Khánh Nghi 汝阴侯庆仪 thời Đông Hán, để tránh tên của phụ thân Hán An Đế 汉安帝 là Lưu Khánh 刘庆, đã đem chữ “khánh” đổi sang chữ “hạ” đồng nghĩa, sử xưng là “Hạ tính chính tông”. Đây là họ (thị) Hạ ở Giang Tô 江苏.
2- Xuất phát từ tộc khác đổi sang.
          Thời Nam Bắc Triều, Bắc Nguỵ Hiếu Văn Đế 孝文帝 sau khi dời đô đến Lạc Dương 洛阳, thực hành Hán hoá, đem phức tính Hạ Lan thị 贺兰氏, Hạ Bạt thị 贺拔氏, Hạ Địch thị 贺狄氏, Hạ Lại thị 贺赖氏, Hạ Đôn thị 贺敦氏 của tộc Tiên Ti 鲜卑đổi sang Hán tự đơn tính là Hạ . Đây là họ (thị) Hạ ở Hà Nam 河南.
Họ Hạ ước chiếm 0,18% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 97. Hai tỉnh Hồ Nam 湖南, Sơn Tây 山西có nhiều người mang họ Hạ.

Danh nhân các đời
          Thời Tam Quốc có Đại tướng quân Hạ Tề , Trung thư lệnh Hạ Thiệu 贺邵. Thời Tấn có Quang lộc đại phu Hạ Tuần 贺循. Thời Bắc Nguỵ có Ung Châu Thứ sử Hạ Bạt Nhạc 贺拔岳. Thời Tuỳ có Hữu Vũ Hầu Đại tướng quân Hạ Nhược Bật 贺若弼. Thời Đường có Thái tử Trung thư xá nhân Hạ Đức Nhân 贺德仁, thi nhân Hạ Tri Chương 知章. Thời Tống có thi nhân Hạ Chú 贺铸, hoạ gia Hạ Chân 贺真. Triều Thanh có Tổng đốc Hạ Trường Linh 长龄. Hiện đại có cách mạng gia, quân sự gia Nguyên soái Hạ Long 贺龙.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 22/6/2020

Nguyên tác Trung văn
HẠ TÍNH UYÊN NGUYÊN
贺姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post